Data protection declaration

 1. Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
  Voor CASIO Europe GmbH (hierna te noemen: "CASIO") is de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. In de privacyverklaring wordt beschreven hoe CASIO (hierna ook te noemen: "wij", "ons" en "onze") de via casio-europe.com ("CASIO-website") verzamelde persoonsgegevens gebruikt en beschermt.
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die voor u persoonlijk identificeerbaar zijn, zoals uw aanspreektitel, uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw bankgegevens, uw creditcardnummer, uw IP-adres, etc. Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van de EU en andere bepalingen van het telkens toepasselijke nationale recht inzake gegevensbescherming.
  Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens op regelmatige basis vindt alleen plaats nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven of de verwerking van de gegevens middels wettelijke voorschriften is toegestaan. De onderstaande bepalingen informeren u telkens over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.
  Indien wij voor individuele functies van ons aanbod of onze diensten gebruik maken van door ons gecontracteerde providers of uw gegevens voor reclame- of analysedoeleinden gebruiken, informeren wij u bovendien hieronder gedetailleerd over de respectievelijke procedures. Op die plaats informeren wij u ook over de vastgelegde criteria en de opslagduur. Ook informeren wij u over uw rechten met betrekking tot elke gegevensverwerking.
  Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze CASIO-website. Indien u via links op onze pagina's wordt doorverwezen naar websites van derden, informeer u dan daar over de respectievelijke wijze van omgaan met uw gegevens.
 2. Contactinformatie
  • Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke (CASIO)
   De verantwoordelijke voor het gegevensbeschermingsrecht in de zin van de AVG en alle andere toepasselijke EU-bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens is CASIO ("Verwerkingsverantwoordelijke"). Als u vragen, suggesties of kritiek hebt met betrekking tot de gegevensbescherming op onze website, neem dan contact op met:

   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Bondsrepubliek Duitsland
   info@casio.de
   Tel.: +49 (0)40-528 65-0
  • Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
   Elke betrokkene kan te allen tijde bij vragen en suggesties op het gebied van gegevensbescherming ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze bereikt u als volgt:

   CASIO Europe GmbH
   Gegevensbeschermingsfunctionaris
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Bondsrepubliek Duitsland
   Telefoon: +49 (0)40-528 65-0
   E-Mail: dataprotection@casio.de
 3. Toelichting op rechtsgrondslagen en de opslagduur
  • Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
   Indien wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de toestemming van u opvragen, is artikel 6, lid 1, letter a AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.
   Bij de verwerking van persoonsgegevens, die voor de nakoming van een overeenkomst met u noodzakelijk zijn, is artikel 6 lid 1 letter b AVG de desbetreffende rechtsgrondslag. Dat geldt ook voor verwerkingsprocessen die al in de aan de overeenkomst voorafgaande fase relevant zijn.
   Indien een verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een juridische verbintenis onzerzijds, dient artikel 6 lid 1 letter c AVG als rechtsgrondslag.
   Voor het geval dat van uw kant of bij een andere natuurlijke persoon vitale belangen in het gedrang komen, die een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6 lid 1 letter d AVG als rechtsgrondslag voor deze verwerking.
   Is de verwerking noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en wegen uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder dan ons gerechtvaardigd belang, dan dient artikel 6 lid 1 letter f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • Opslagduur en verwijdering van de gegevens
   De door ons verzamelde, verwerkte en opgeslagen persoonsgegevens worden door ons in principe niet langer bewaard dan voor het concrete doel van de opslag noodzakelijk is. Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is, worden uw gegevens gewist of geblokkeerd.
   Daarnaast kunnen Europese verordeningen, toepasselijke nationale wetten of andere voorschriften echter vereisen dat de door ons verwerkte gegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Als deze bewaartermijnen aflopen, zullen wij uw gegevens wissen of blokkeren.
 4. Uw rechten
  Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, bent u 'betrokkene' in de zin van de AVG. Als betrokkene komen u jegens CASIO de volgende rechten toe:
  • Recht op informatie over de verwerking
   In het kader van de wettelijke bepalingen kunt u te allen tijde bij ons opvragen of persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u het recht om informatie op te vragen over de omvang van de gegevensverwerking.
  • Recht op correctie
   U hebt het recht uw gegevens jegens CASIO te corrigeren en/of aan te vullen indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht op beperking van de verwerking
   U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien aan de hieraan gestelde voorwaarden wordt voldaan.
  • Recht op verwijdering
   U kunt van CASIO eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, indien aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is.
  • Recht op informatie
   Hebt u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens CASIO doen gelden, dan is CASIO verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt in kennis te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of met onevenredig veel moeite gepaard gaat.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
   U hebt het recht op ontvangst van de door u aan CASIO verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder door CASIO te worden gehinderd met een ander bedrijf te delen, indien de voorwaarden hiervoor gegeven zijn.
  • Recht op verzet
   U hebt het recht om om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie te allen tijde tegen de op grond van artikel 6, lid 1, letter e of f AVG plaatsvindende verwerking van uw persoonsgegevens verzet aan te tekenen.
   Gevolg van het verzet is dat CASIO de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerkt, tenzij CASIO kan aantonen dat er dwingende beschermenswaardige redenen zijn voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.
   In het geval wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame. U kunt uw bezwaar aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:
   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Bondsrepubliek Duitsland
   E-mail: info@casio.de
  • Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring inzake de bescherming persoonsgegevens
   Indien u een toestemmingsverklaring inzake de bescherming persoonsgegevens hebt afgegeven, kunt u deze te allen tijde herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van die toestemming tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden onverlet.
  • Recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit
   Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.
 5. Bezoek van onze website en het aanmaken van logbestanden
  Telkens wanneer u onze CASIO-website opvraagt, registreert ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van uw computersysteem.
  Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:
  • informatie over uw browsertype
  • informatie over uw besturingssysteem
  • informatie over uw internetprovider
  • uw IP-adres
  • datum en tijdstip van uw bezoek op onze pagina
  • informatie over de website van waaruit uw systeem onze website bezoekt
  • informatie over de website die door uw systeem over onze website wordt opgevraagd.
  De genoemde gegevens, die wij over u verzamelen, worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, letter f AVG.
  Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en tijdelijk opslaan van bovenstaande gegevens, aangezien de tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem noodzakelijk is om de website aan uw computer te kunnen leveren. Zolang u op onze website surft, moet uw IP-adres voor de duur van de sessie worden opgeslagen.
  De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. De logbestanden worden niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.
  De gegevens worden gewist of versleuteld, zodat ze niet meer aan u kunnen worden toegewezen zodra ze niet meer nodig zijn voor het hier vermelde doel. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden de gegevens na zeven dagen gewist.
 6. Contactformulier
  Op onze website bevindt zich een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerscherm ingevulde gegevens aan ons toegezonden en opgeslagen. Daarbij gaat het met name om de volgende gegevens:
  • Voor nieuwe klanten
   • uw volledige naam
   • uw adres
   • uw e-mailadres
  • Voor ondersteuning/reparatie
   • uw volledige naam
   • uw e-mailadres
   • uw adres (evt. nodig voor het retourneren of verzenden van apparaten)
  De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is bij gegeven toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, letter a AVG en anders artikel 6, lid 1, letter b of f AVG. De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient voor ons enkel voor de afhandeling van de contactopname. De gegevens zullen worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel van het verzamelen ervan niet langer nodig zijn en daarmee ook geen wettelijke archiveringsverplichtingen in strijd zijn. Aan het doel is voldaan als het betreffende contact met de gebruiker is beëindigd. Beëindigd is het contact als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende gang van zaken definitief is afgehandeld.
  De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen of bezwaar te maken tegen het verdere gebruik ervan. In een dergelijk geval kan er geen verder contact meer plaatsvinden. Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname met ons zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist, tenzij dit in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen en er ook verder geen sprake is van een wettelijke toestemming voor de gegevensverwerking.

  Op het tijdstip dat het bericht wordt verzonden, worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:
  • uw IP-adres
  • datum en tijd waarop u contact met ons hebt opgenomen
  De gegevens zullen in dit kader niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie. Deze persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen. De persoonsgegevens die tijdens het verzendproces extra worden verzameld, zullen uiterlijk na een termijn van zeven dagen worden gewist. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, letter f AVG.
 7. Zoeken dealers
  Op onze CASIO-website bieden wij u als gebruiker de mogelijkheid om de vakhandelaar van onze producten te zoeken die zich het dichtst bij uw direct locatie bevindt. Hiervoor verzamelen wij van u uw geodata doordat u deze in een speciaal formulier (a) invult of door uw webbrowser met een klik toe te staan uw locatie via het IP-adres te bepalen (b). Om u de geschikte vakhandelaar te kunnen laten zien, bedient CASIO zich van de service Google Maps API, een topografische dienst, gerund door Google Inc., (“Google”). Google is te bereiken via Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Daardoor kunnen we u interactieve kaarten direct in uw webbrowser weergeven en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.
  • Verzameling van gegevens via een formulier
   U hebt de mogelijkheid op de CASIO-website voor het zoeken van een vakhandelaar een formulier in te vullen, waarin u (optioneel) de volgende gegevens invoert:
   • uw land
   • uw postcode of uw plaats
   • evt. een straatnaam
   Als u vervolgens op "Zoek dealer" klikt, wordt het zoeken naar een vakhandelaar geactiveerd. Hiermee wordt aan Google medegedeeld dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de volgende gegevens naar Google verzonden:
   • uw IP-adres
   • datum en tijd van de aanvraag
   • het tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
   • inhoud van het opgevraagde (concrete pagina)
   • toegangsstatus/HTTP-statuscode
   • telkens verzonden hoeveelheid gegevens
   • website waar de aanvraag vandaan komt
   • uw browsertype
   • uw besturingssysteem en de interface ervan
   • uw taal en de versie van de browsersoftware.
   Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanlevert waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bij Google bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wenst, moet u vóór het bezoek aan de CASIO-website bij Google uitloggen.
   U kunt de service van Google Maps eenvoudig deactiveren en daarmee de gegevensoverdracht naar Google voorkomen: Schakel hiervoor JavaScript uit in uw browser. Wij maken u er echter op attent dat u in dat geval de kaartweergave niet kunt gebruiken.
   Wij hebben met Google een opdrachtverwerkingscontract met zogenaamde modelbepalingen afgesloten, waarin Google zich verplicht de gebruikersgegevens alleen volgens onze aanwijzingen en ter voldoening aan het Europees gegevensveiligheidsniveau te verwerken.
   Het gebruik van de Google Maps API wordt gerechtvaardigd conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter b en f AVG aangezien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en CASIO in het onderhavige geval een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens heeft. Wij gebruiken de Google Maps API om u een kaartfunctie aan te kunnen bieden, zodat u zo snel mogelijk de juiste vakhandelaar kunt vinden. Daarnaast worden uw gegevens met Google Analytics verwerkt, zodat CASIO uw gegevens uiteindelijk ook gebruikt om het gebruikersgedrag van de website-bezoekers te analyseren.
   Google slaat uw gegevens standaard 14 maanden op. Daarna worden uw gegevens gewist.
   Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google vindt u in de Privacyverklaring van Google. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
  • Verzamelen van gegevens via de geo-query van uw webbrowser
   CASIO gebruikt deels websites die een locatiepecifiek browsen mogelijk maken. Het is dus mogelijk dat uw webbrowser u, alvorens u zelf de gegevens invoert, al vraagt of onze CASIO-website toegang tot uw locatie mag hebben. Zodra u uw webbrowser door een actieve klik toestaat om de website te delen, stuurt de browser gegevens (breedtegraad en lengtegraad) naar de locatiedienst van Google om uw geschatte locatie te bepalen. De browser geeft deze informatie vervolgens voor de aanvragende CASIO-website vrij zodat CASIO u de juiste vakhandelaar kan weergeven.
   Vanwege de gegevensverwerking door Google wordt verwezen naar het voorafgaande punt Zoeken dealers - Verzameling van gegevens via een formulier van deze privacyverklaring.
   De rechtsgrondslag voor de verwerking is in dit geval artikel 6 lid 1 zin 1 letter a, b en f AVG.
 8. Gebruik van cookies en marketingmaatregelen
  Naast de hierboven genoemde gegevens worden bij het gebruik van onze CASIO-website verschillende soorten cookies gebruikt en op uw computer opgeslagen.

  Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele eindapparaten worden opgeslagen als u onze CASIO-websites bezoekt. Wij ontvangen door het plaatsen van de cookies uiteenlopende informatie.

  Alle informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u in ons cookiebeleid.

  Via deze CASIO-website worden bovendien door een derde partij (d.w.z.niet door CASIO) cookies van externe aanbieders op uw computer gezet. Hoewel wij derden toegang verlenen tot de website, hebben wij echter geen controle over de ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot de cookie, noch kunnen wij toegang krijgen tot de gegevens. Deze informatie wordt volledig door de betreffende derde partij in overeenstemming met de respectievelijke privacyverklaring verstrekt.

  • Google Analytics
   Deze CASIO-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. De leverancier daarvan is Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Dat doen wij om het gebruikersgedrag te analyseren, om zodoende onze website en onze reclame te optimaliseren. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van onze CASIO-website wordt naar de servers van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

   Op onze CASIO-website wordt Google Analytics met actief IP-anonimiseren gebruikt. Dat betekent dat je IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie en binnen de bij de Europese Economische Ruimte ('EER') aangesloten staten wordt ingekort. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
   Wij hebben met Google een opdrachtverwerkingscontract met zogenaamde modelbepalingen afgesloten, waarin Google zich verplicht de gebruikersgegevens alleen volgens onze aanwijzingen en ter voldoening aan het Europees gegevensveiligheidsniveau te verwerken.  
   Google gebruikt deze gegevens in opdracht van de beheerder van de CASIO-website, om je gebruik van ons online aanbod te analyseren, om rapporten voor de websitebeheerder te maken aangaande de website-activiteit en om met internetgebruik verbonden diensten aan te bieden.

   De rechtvaardiging van het gebruik van Google Analytics vloeit voort uit Art. 6 lid 1 a) van de AVG, in zoverre je daartoe toestemming hebt gegeven bij het bezoek aan de CASIO-website. Je kunt je toestemming te allen tijde weer intrekken (zonder terugwerkende kracht). Wij zullen je gegevens slechts zolang verwerken als nodig is voor de doelstelling van het verzamelen van de gegevens (in dit geval voor het maken van statistieken en de analyse ervan). De door ons verzonden en met cookies, gebruikersidentificaties (bijv. user-ID) of reclame-ID’s verbonden gegevens worden daarom na 14 maanden automatisch gewist.
   Meer informatie over de opt-out-mogelijkheden lees je in ons cookiebeleid.

   Meer informatie over Google Analytics en het gebruik van daarmee gegenereerde gegevens vind je in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Google: https://policies.google.com/privacy, of onder: https://www.google.de/analytics/terms/de.html.
  • Youtube
   Deze CASIO-website gebruikt voor de integratie van video's de aanbieder YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, vertegenwoordigd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normaliter wordt al bij het opvragen van een pagina met ingebedde video's uw IP-adres naar YouTube gestuurd worden er cookies op uw computer geïnstalleerd. We hebben onze YouTube-video's echter geïntegreerd met de uitgebreide privacy-modus (in dat geval neemt YouTube nog steeds contact op met de dienst Double Click van Google, maar volgens het privacybeleid van Google worden persoonlijke gegevens daarbij niet geanalyseerd). Daardoor wordt door YouTube geen informatie over de bezoekers meer opgeslagen. Pas wanneer u de video aanklikt, worden er door YouTube cookies geplaatst. Daarbij worden uw cookie-ID, IP-adres, apparaatinformatie, geodata en uw gebruiksgedrag naar YouTube verzonden en YouTube wordt ervan op de hoogte gesteld dat u de video hebt bekeken. Als u bent ingelogd bij YouTube, wordt deze informatie ook gekoppeld aan uw gebruikersaccount (u kunt dit voorkomen door uit te loggen bij YouTube voordat u de video opvraagt). YouTube gebruikt deze informatie om u gericht reclame op de Google-websites te kunnen presenteren. Nadere informatie kunt u ontlenen aan de privacyverklaring van YouTube op https://support.google.com/youtube/answer/7585465?hl=de.

   De juridische grondslag van de verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen bij de verspreiding van de contents van onze website conf. art. 6 lid 1 letter f AVG. Op verzoek verstrekken wij u graag de informatie waarop de belangenafweging is gebaseerd.
  • Diensten van Emarsys

   Deze CASIO-website maakt gebruik van diensten van Emarsys voor het evalueren en optimaliseren van online marketingmaatregelen en om onze e-mailmarketing te personaliseren en te automatiseren. De aanbieder van alle Emarsys-diensten is Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Duitsland („Emarsys”).

   Wij hebben met Emarsys een opdrachtverwerkingsovereenkomst met zogenaamde standaardcontractbepalingen gesloten, waarin Emarsys zich ertoe verbindt de gebruikersgegevens uitsluitend overeenkomstig onze instructies te verwerken en het EU-niveau van gegevensbescherming te respecteren. De verplichtingen waaraan Emarsys zichzelf in het kader van een orderverwerking onderwerpt, kunt u op de website van Emarsys via https://help.emarsys.com/hc/de/article_attachments/360006398553/DPA_Deutsch_Emarsys_eMarketing_Systems_AG_M_nchen_1.1.pdf exemplarisch inzien.

   Emarsys deelt uw informatie mogelijk intern, binnen de Emarsys-groep of met derden. De verwerking van de gegevens door Emarsys vindt naar eigen zeggen van Emarsys in beginsel uitsluitend plaats binnen het grondgebied van de EU en/of in verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij CASIO verwerking in een land buiten de EU en de EER heeft toegestaan.

   Met welke onderaannemers buiten de EU en de EER Emarsys uw gegevens mogelijk deelt, vindt u in bijlage 2 van de overeenkomst inzake de verwerking van opdrachtgegevens, die hier kan worden opgevraagd: https://help.emarsys.com/hc/de/article_attachments/360006398553/DPA_Deutsch_Emarsys_eMarketing_Systems_AG_M_nchen_1.1.pdf :

   De diensten van de aanbieder Emarsys die wij gebruiken op onze CASIO-website zijn momenteel „Web Extend“, „Predict“, „Web Channel“ en het „Automation Center“, nadere informatie daarover vindt u hieronder.

   De bepalingen inzake de bescherming persoonsgegevens van Emarsys kunt u hier raadplegen: https://emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/

   • Web Extend

    Wij gebruiken de Web Extend API om klantencontacten te beheren en doelgerichte marketingmaatregelen in te zetten. Daarnaast plaatst de dienst Web Extend cookies. Meer informatie over de cookies is te vinden in onze cookie-richtlijn.

    De dienst Web Extend stelt ons in staat om een centrale database van al onze klantencontacten aan te maken en in bepaalde groepen te organiseren. Bovendien stelt Web Extend ons door het plaatsen van cookies in staat om informatie over het gebruik van de CASIO-website door u te verkrijgen, zodat wij u zoveel mogelijk een passende websiteweergave kunnen bieden. [Optioneel sales-gegevens:] In Web Extend worden eveneens gegevens over door u gedane bestellingen opgeslagen en aan u als klant gekoppeld.

    Als u zich nog niet hebt aangemeld of geregistreerd voor onze CASIO Newsletter, worden alle gegevens over uw bezoek aan de CASIO-website geanonimiseerd verzameld, om affiniteitsmodellen voor producten en generieke aanbevelingen, zoals best bekeken of meest verkochte producten, te leveren.

    Als u zich daarentegen voor de Newsletter hebt aangemeld, worden de gegevens over uw bezoek aan de CASIO-website aan de hand van een ID gepseudonimiseerd verzameld. Er worden echter uitsluitend gegevens gepseudonimiseerd ingevoerd voor zover u in het kader van de aanmelding voor de Newsletter door het aanklikken van het selectievakje dat zich onder de Newsletter bevindt, uitdrukkelijk met de profiling hebt ingestemd. Als u geen toestemming hebt gegeven voor de profiling, dan krijgt u een „do not track”-attribuut toegewezen en worden er geen gepseudonimiseerde gegevens verzameld.

    Via de Web Extend API worden daarbij de volgende gegevens van u verzameld:

    • de browser en de versie daarvan
    • het besturingssysteem
    • de verwijzende URL
    • het IP-adres (versleuteld en afgekort)
    • uw e-mailadres (versleuteld)
    • sessie- en cookie-ID's
    • het land

    Verder verzamelt Web Extend, indien u het plaatsen van cookies toestaat, de volgende informatie over het surfgedrag:

    • het IP-adres
    • de browser
    • de cookie-identificatoren
    • gepseudonimiseerde identificatoren (externe ID's of versleuteld e-mailadres) bij ingelogde bezoekers.
    • informatie over het surfgedrag
    • item-ID's die zijn bekeken

    Nadere informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u in onze cookie-richtlijn.

    Web Extend breidt de bestaande gegevens in de database uit met de verzamelde informatie over het individuele gebruiksgedrag op onze CASIO-website door de gepseudonimiseerde gegevens aan een contact-ID toe te wijzen en het profiel van dit contact in de database van Web Extend bij te werken. Pas op dat moment worden de gepseudonimiseerde gegevens gekoppeld aan uw zich eventueel in Web Extend bevindende contactgegevens en kunnen deze aan u worden toegewezen.

    Nadere informatie over Emarsys Web Extend en de overige diensten van Emarsys alsook het gebruik van via deze gegenereerde gegevens vindt u in de privacyrichtlijn van Emarsys: https://emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/.

    De door Web Extend geregistreerde gebruikersinteracties en verzamelde gegevens worden met andere Emarsys-diensten uitgewisseld. In ons geval behoren daartoe:

    • Predict
    • Automation Center
    • Web Channel

    Het gebruik van Web Extend wordt gerechtvaardigd conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking naar de toekomst toe herroepen.

    De gegevens worden opgeslagen zolang dit voor het bereiken van het doel van de gegevensverzameling (hier: klantenbeheer en het maken van statistieken alsook de evaluatie daarvan) noodzakelijk is. Emarsys wist uw gegevens zodra wij Emarsys verzoeken uw gegevens te wissen of te retourneren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw toestemming jegens ons hebt herroepen.

    U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser-software dienovereenkomstig in te stellen, wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet meer alle functies van de CASIO-website zult kunnen benutten. Nadere informatie hierover vindt u in onze cookie-richtlijn.

    U kunt het uitbreiden van het profiel dat in de database van Web Extend is aangemaakt uitschakelen door uw toestemming in de CASIO cookie-banner voor het plaatsen van marketing-cookies niet te geven of te herroepen.

   • Aanmaken van geavanceerde gebruikersprofielen met Emarsys

    Naast de dienst Web Extend maken wij gebruik van nog andere diensten en functionaliteiten van Emarsys, waardoor wij in samenwerking met Web Extend individueel uitgebreidere gebruikersprofielen voor gebruikers van de CASIO-website kunnen aanmaken, om u zo passend mogelijke contents ter beschikking te stellen.

    Predict Web Widget
    Predict is een analysedienst van Emarsys die door onze CASIO-website wordt gebruikt. Predict analyseert de gedragsgegevens die via Web Extend op de CASIO-website in de Web Extend database worden verzameld en zet op basis van deze gegevens gepersonaliseerde contents op onze CASIO-website in. Dit biedt ons de mogelijkheid u contents aan te bieden die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met uw interesses en om onze eigen marketing- en klantenbindingsstrategieën te controleren en te optimaliseren.

    Web Channel
    De dienst Web Channel van Emarsys biedt ons de mogelijkheid u op onze CASIO-website individueel bij u passende aanbiedingen of acties te laten zien.

    Automation Center
    Het Automation Center is een dienst van Emarsys die het ons mogelijk maakt om op onze klanten afgestemde e-mailprogramma's te maken en te ontwerpen, alsook deze op hun efficiency te controleren.

 9. Newsletter
  • Abonnement nieuwsbrief
   Op de CASIO-website hebt u de mogelijkheid om een gratis abonnement op onze Newsletter te nemen. De gegevens die u bij de aanmelding voor de Newsletter in het invoerscherm invult, worden aan ons doorgegeven. Dat zijn doorgaans:
   • uw e-mailadres
   • uw naam
   • uw land van herkomst
   • uw geboortedatum
   • Uw persoonlijke merkvoorkeuren
   Uw e-mailadres hebben wij nodig om u de Newsletter toe te zenden. Alle overige door u verstrekte informatie is vrijwillig.

   Door middel van je toestemming verklaar je je akkoord om per e-mail door CASIO over het productportfolio, prijzenspellen en prijsaanbiedingen van CASIO geïnformeerd te worden. Het productaanbod van CASIO omvat horloges, elektronica (bijv. muziekinstrumenten, hulpmiddelen voor school en kantoor, projectors, kassa's en mobiele apparaten voor gegevensverwerving) en apps.

   U kunt het abonnement op de Newsletter te allen tijde opzeggen door uw toestemming te herroepen. In elke aan u verzonden Newsletter bevindt zich een link waarop u kunt klikken om u automatisch uit te schrijven. U hebt echter ook de mogelijkheid om een e-mail te sturen naar newsletter@casio.de of een bericht naar de in deze privacyverklaring hierboven genoemde Verwerkingsverantwoordelijke.

   Voor de aanmelding voor onze Newsletter gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat we u na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen, waarin wij u verzoeken te bevestigen dat u de toezending van de Newsletter wenst. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist.

   Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres en de andere gegevens op om u de Newsletter toe te kunnen sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Wij wissen uw gegevens zodra u het abonnement op de Newsletter hebt beëindigd of zodra dit wordt beëindigd.

   Bovendien slaan wij telkens de door u gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw aanmelding te kunnen aantonen en eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te achterhalen.
  • De wettelijke basis in dit verband is artikel 6, lid 1f van de AVG.

   Verwerking door Emarsys
   De verzending van onze nieuwsbrief wordt uitgevoerd door dienstverlener Emarsys, een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de aanbieder Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Duitsland („Emarsys“). We gebruiken de diensten van Emarsys in het kader van een orderverwerking. Emarsys evalueert voor statistische doeleinden voor ons hoeveel en welke gebruikers de door ons verzonden nieuwsbrief openen. Om potentieel voor jou interessante informatie over producten van CASIO en overige informatie over CASIO te kunnen aanbieden, bepaalt Emarsys ook of je in de nieuwsbrief op links hebt geklikt.

   De links in de nieuwsbrief worden gekoppeld aan je contact-ID, dat is vastgelegd in Emarsys-dienst Web Extend. Om de e-mailcampagne van CASIO te analyseren, wordt er ook vastgelegd of je op de links uit de nieuwsbrief hebt geklikt.

   In de nieuwsbrieven die met behulp van dienstverlener Emarsys worden verzonden, bevindt zich een pixel. Een pixel is een plaatje met een grootte van 1 x 1 pixel. Het is voor de gemiddelde lezer van de nieuwsbrief niet zichtbaar maar bevindt zich toch in de nieuwsbrief. Door middel van de pixel wordt het openen van de nieuwsbrief gevolgd als jij of je e-mailprogramma de afbeeldingen downloadt.

   Als je het downloaden van de pixel toestaat, worden tijdens deze stap de volgende gegevens aan Emarsys doorgegeven:
   • Je IP-adres
   • Je e-mail-client
   • Apparaatinformatie
   Emarsys verwijdert je gegevens zodra wij Emarsys om het wissen of teruggeven van je gegevens vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je je toestemming hebt ingetrokken.

   Hier kun je het privacybeleid van Emarsys inzien: https://emarsys.com/privacy-policy/
  • UTM-parameters
   Bovendien zijn de links in de door Emarsys verzonden nieuwsbrieven voorzien van zogenaamde UTM-parameters. Deze maken deel uit van de webanalysedienst van Google Analytics die door CASIO wordt gebruikt. Meer informatie over Google Analytics vind je hier.
 10. Aanmaken van gepersonaliseerde gebruikersprofielen
  Als je daar mee ingestemd hebt, gebruikt CASIO de volgende persoonlijke gegevens om een gepersonaliseerd gebruikersprofiel aan te maken:
  • contactgegevens,
  • browsergegevens,
  • merkvoorkeuren,
  • klikken in de nieuwsbrief
  • gedrag van de gebruiker op websites en in sociale media-kanalen van CASIO.
  • Salesgegevens (informatie over producten die in de winkelwagen zijn gelegd of zijn gekocht)
  Het gepersonaliseerde gebruikersprofiel wordt door CASIO gebruikt om reclames en online aanbiedingen beter op je persoonlijke interesses af te stemmen. De wettelijke basis is artikel 6, artikel 1a van de AVG. Je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar dataprotection@casio.de of een bericht te sturen aan de verantwoordelijke persoon die in het bovenstaande privacybeleid genoemd is. We verwijderen je gepersonaliseerde gebruikersprofiel onmiddellijk zodra je verklaart dat je je toestemming intrekt.
 11. Productservice en reparatie
  Je hebt de mogelijkheid om je CASIO-producten bij ons te laten repareren. Houd er hierbij rekening mee dat onze medewerkers of medewerkers van onze servicepartners in het kader van de uitvoering van deze diensten eventueel de op je apparaat opgeslagen gegevens kunnen inzien. De gegevens die op het opgestuurde product zijn opgeslagen, worden noch door CASIO noch door onze servicepartners verder verwerkt.
 12. Productregistratie
  Op onze website kun je een of meerdere producten van CASIO registreren. Als je hiervan gebruikmaakt, worden de persoonsgegevens die je in de velden invoert door ons opgeslagen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  Productinformatie
  • Model *
  • Serienummer *
  • Plaats van aankoop
  • Verkooppunt
  • Aankoopdatum/start garantieperiode*
  • Eigendomsstatus (gekocht/gehuurd)

  Persoonlijke informatie
  • Aanhef
  • Voor-/achternaam
  • Bedrijf
  • Straat/huisnummer
  • Postcode/plaats
  • Land
  • E-mailadres *
  • Telefoonnr.

  De gegevens met een * zijn verplicht.

  De verwerking van de verplicht te vermelden persoonsgegevens dient ter afhandeling van de registratie en het verzenden van veiligheidsinformatie over de geregistreerde producten. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1b van de AVG.

  De registratie van je product is 2 jaar geldig na aankoopdatum (bij de digitale piano's GP-500, GP-400, GP-300 en AP-700 5 jaar) Als je je product binnen deze periode hebt geregistreerd, wordt je registratie na afloop van deze periode automatisch beëindigd. Na afloop van deze periode worden je persoonsgegevens die voor de registratie van het product zijn verstrekt, verwijderd. Dat geldt niet voor gegevens waarvoor je eventueel afzonderlijk toestemming hebt verleend (bijv. bij deelname aan een loting, inschrijving voor nieuwsbrieven, opstellen van gebruikersprofielen voor reclame, deelname aan enquêtes onder het punt ‘andere opties’).

  Veiligheid van informatietechnologische systemen
  Op het moment dat je het formulier verzendt, worden daarnaast de volgende gegevens opgeslagen:
  • Je IP-adres
  • Datum en tijdstip waarop je contact met ons hebt opgenomen

  Deze persoonsgegevens worden opgeslagen bij verzending met als doel om misbruik van het registratieformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologische systemen te waarborgen. De extra persoonsgegevens die tijdens verzending worden opgeslagen, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd. De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is artikel 6, lid 1b van de AVG.

  Andere opties
  Naast de registratie van producten biedt CASIO nog andere opties. De bij registratie opgegeven persoonsgegevens (zowel verplichte gegevens als eventuele andere persoonsgegevens) worden door ons verwerkt voor de door jou gekozen doeleinden (deelname aan een loting, toezenden van nieuwsbrieven, opstellen van gebruikersprofielen voor reclame, deelname aan enquêtes).

  a. Deelname aan een loting
  De deelnamevoorwaarden [Link deelnamevoorwaarden] waarmee je akkoord bent gegaan, liggen ten grondslag aan een eventuele deelname aan een loting. De persoonsgegevens worden na de voltrekking van de loting verwijderd indien ze niet benodigd zijn voor andere doeleinden. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1b van de AVG.

  b. Abonnement op de nieuwsbrief
  Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van het abonnement op de nieuwsbrief vind je in de paragraaf 'Nieuwsbrief’ van deze privacyverklaring.
 13. Openbaarmaking van gegevens jegens derden
  • Uitgangspunten
   We zullen uw persoonsgegevens in het algemeen enkel binnen het kader van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners, relaties, gelieerde bedrijven en andere derden.
   Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan door ons ingeschakelde dienstverleners en deze verplichten namens ons diensten te verlenen (verwerking in opdracht). Dergelijke dienstverleners kunnen gelieerde bedrijven van CASIO of externe dienstverleners zijn. Daarbij houden wij ons aan de strenge toepasselijke nationale en Europese bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. De dienstverleners zijn onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze dienstverleners moeten hebben met betrekking tot persoonsgegevens.
   Enkele ontvangers van uw persoonsgegevens zijn gevestigd in een ander land, waarover de Europese Commissie nog geen adequaatheidsbesluit heeft genomen, d.w.z. nog niet heeft besloten of dit land voldoende gegevensbescherming kan garanderen, namelijk: de VS. Door het afsluiten van gepaste verwerkingsovereenkomsten, gebaseerd op de in artikel 46, lid 2 van de AVG genoemde standaardbepalingen (2010/87/EU en/of 2004/915/EG), die toegankelijk zijn via bovengenoemde contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijken, hebben wij vastgesteld dat alle andere ontvangers die buiten de EER zijn gevestigd een gepast veiligheidsniveau zullen garanderen voor persoonsgegevens en dat geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zullen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies of wijziging, onbevoegde publicatie of onbevoegde toegang en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Doorgifte van gegevens (inclusief door aan ons gelieerde ondernemingen buiten de EER) is onderhevig aan de conform toepasselijke wettelijke voorschriften bepaalde vereisten op het gebied van doorgifte.
   Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij wanneer dit wettelijk of gerechtelijk vereist is of om onze producten en diensten te leveren en te beheren. Bovendien kunnen we verplicht zijn om informatie te verstrekken aan een wetshandhavingsinstantie of een andere autoriteit. Als het doorgeven van informatie voor de samenwerking en daarmee het beschikbaar stellen van services door CASIO jegens u noodzakelijk is of verklaart u dat u hiermee instemt, dan zijn wij eveneens bevoegd om gegevens te onthullen. Ook als er belastingcontroles hangende zijn, is openheid gewoonlijk onvermijdelijk.
  • Webhosting
   Onze website en daarmee ook uw gebruikersaccount wordt gehost bij een externe provider. Nadere informatie over onze provider vindt u hier: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Onze provider heeft alleen toegang tot uw gegevens binnen het kader van onze instructies (verwerking in opdracht). Ook onze provider neemt strenge technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze partner zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten of onze provider dit moet doen in overeenstemming met de wet of een geldige en bindende instructie van een overheids- of regelgevende instantie. De voor dit doel verstrekte gegevens blijven tot het noodzakelijke minimum beperkt. Onze provider slaat alle informatie uitsluitend op servers in Duitsland op.
   Onze provider is onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze provider moet hebben met betrekking tot persoonsgegevens.
   De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Het doel van de gegevensverwerking is daarin gelegen dat onze provider ons de mogelijkheid biedt om van zijn servers gebruik te maken. Onze provider bewaart uw gegevens alleen zolang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken.
  • Database-onderhoud
   Voor de ontwikkeling van toepassingen en het onderhouden van databases werken wij samen met externe providers. Nadere informatie over onze provider vindt u hier: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   De providers hebben alleen toegang tot de gegevens binnen het kader van onze instructies (verwerking in opdracht). Ook onze providers nemen strenge technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze providers zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of onze dienstverleners dit moeten doen ter naleving van de wet of een geldige en bindende instructie van een overheids- of regelgevende instantie. De voor dit doel verstrekte gegevens blijven tot het noodzakelijke minimum beperkt.
   Onze providers zijn onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze dienstverleners moeten hebben met betrekking tot persoonsgegevens.
   De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Het doel van de gegevensverwerking is erin gelegen dat onze providers onze databases voor ons onderhouden. Onze providers bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken.
 14. Veiligheidsstandaards
  CASIO heeft passende fysieke, technische en administratieve veiligheidsstandaards geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Onze providers zijn contractueel verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. Bovendien mogen zij de gegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet door ons zijn goedgekeurd.
 15. Wijzigingen van deze verklaring
  Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Wij adviseren u daarom deze privacyverklaring regelmatig door te lezen, zodat u vertrouwd bent met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is voor het laatst op 14.05.2018 bijgewerkt.