Gebruiksvoorwaarden

CASIO streeft er steeds naar om op deze internetpagina's uitsluitend actuele, uitgebreide en juiste informatie te verspreiden. Voor u echter op basis van informatie op deze webpagina handelt, dient u het advies van een specialist of één van onze medewerkers in te winnen.

1. Gebruik van foto's en teksten alsook downloads

De volledige inhoud van deze webpagina, vooral foto's, teksten, grafieken zijn door auteurs-, merk- of concurrentierecht beschermd. Dit kan ook gelden als de voor de bescherming van het auteursrecht vereiste mate van individuele creatie niet bereikt wordt. Download en vermenigvuldiging voor andere dan zuivere privédoeleinden vereisen onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. In het geval van ongeoorloofd gebruik van onze inhoud blijven alle rechtelijke maatregelen voorbehouden.

Vooral de op onze webpagina als download ter beschikking gestelde gebruiksaanwijzingen en handleidingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het zuivere privégebruik mag u gebruiksaanwijzingen downloaden. Elke andere vermenigvuldiging en het doorgeven aan derden, vooral voor commerciële doeleinden of bij gebruikte toestellen is verboden en kan schadevorderingen met zich meebrengen of zelfs een strafbaar feit vormen.

2. Downloads

De op onze webpagina's aangeboden software is op vrijheid van virussen en functionaliteit gecontroleerd. Het gaat om freeware (gratis software), waarvan het doorgeven aan derden echter alleen met toestemming van CASIO mag gebeuren. De aansprakelijkheid voor freeware is in vergelijking met te betalen software volgens de volgende bepalingen in ruime mate beperkt.

De gebruiker mag de software alleen bij het voldoen aan de opgegeven minimale vereisten aan de hardware op het telkens opgegeven besturingssysteem gebruiken.

CASIO is ervoor aansprakelijk dat zijn diensten vrij zijn van octrooirechten van derden en stelt de gebruiker van eventuele gerechtvaardigde claims van derden vrij. Maakt een derde tegenover de gebruiker geldend dat een prestatie zijn rechten zou schenden, dan dient de gebruiker CASIO hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. CASIO is, voor zover wettelijk toegestaan, gerechtigd op de procedure in te gaan en de geldend gemaakte claims af te wijzen. Worden door een prestatie toch rechten van derden geschonden, dan zal de gebruiker het verdere gebruik van de software onmiddellijk stopzetten.

CASIO is daarnaast alleen aansprakelijk voor opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim, tenzij personen schade opgelopen hebben aan lichaam of gezondheid of het leven erbij inschoten. Voor het overige zijn claims van de gebruiker tot schadevergoeding uitgesloten. Een aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidwet blijft onaangeraakt.

Voor gegevensverlies is CASIO in elk geval alleen aansprakelijk binnen het kader dat voor de gegevensbeveiliging uit een geschikt gegevensbeveiligingssysteem ontstaat.

3. Externe links

CASIO is niet aansprakelijk voor webpagina's die zich buiten het domein www.casio-europe.com en hiermee verbonden producten, zoals www.g-shock.de of www.exilim.de bevinden en waarvan zich CASIO de inhoud herkenbaar niet eigen gemaakt heeft. Door het openen van een nieuw venster wordt tot uitdrukking gebracht dat het om een link naar externe internetpagina's gaat. Het is mogelijk dat de exploitant van de gelinkte pagina's de inhoud achteraf wijzigt. Een latere controle van de externe webpagina's vindt niet plaats. Als u zich door inhoud van de gelinkte webpagina's in uw rechten geschonden voelt, gelieve ons dit mee te delen, zodat we de links evt. kunnen verwijderen.

4. Handelsmerk / copyrights

"CASIO" is een gedeponeerd merk van CASIO Computer Co., Ltd., Japan.

Alle merken, logo's, internetadressen, product- en modelbenamingen, die voor producten of diensten van CASIO of aan CASIO verbonden ondernemingen staan, zijn merken en zijn eigendom van CASIO of aan CASIO verbonden ondernemingen. Het is mogelijk dat de lijst van de merken en firmabenamingen niet volledig is, het ontbreken van een merk op deze webpagina's betekent niet dat van de bescherming ervan afgezien wordt.

Het gebruik van de CASIO handelsmerken en vooral de wijzigingen ervan is verboden, tenzij er is een schriftelijke toestemming van CASIO voorhanden of er is toestemming door de wet (niet-merkmatig gebruik).

Andere product- en firmabenamingen die op deze webpagina gebruikt worden, kunnen merken van de betreffende eigenaars zijn die hiermee uitdrukkelijk erkend worden.

5. Wijzigingen en vergissingen

CASIO heeft het recht om de producten, de webpagina, de klantenservice, diensten, programma's alsook deze gebruiksvoorwaarden altijd met of zonder aankondiging te wijzigen. Bij permanente schuldverhoudingen wordt de gebruiker via e-mail over de wijziging geïnformeerd. Bij bestaande klantbetrekkingen heeft de klant in het geval van een wijziging aan een permanente schuldverhouding het recht om binnen de 30 dagen bezwaar te maken tegen de wijziging. In het geval van bezwaar kan CASIO het contract binnen de 14 dagen opzeggen.

6. Beleid voor idee voorstellen

Bezoek voor informatie over het indienen van ideeën en suggesties, de pagina Policy on Idea Proposal.