NieuwsBelangrijke informatie m.b.t. het gebruik van CASIO-productafbeeldingen

Indien u (hierna 'de Gebruiker') het selectievakje 'ACCEPTEREN' inschakelt of CASIO-productafbeeldingen kopieert, downloadt of in enigerlei vorm gebruikt, is de Gebruiker verplicht deze gebruikersovereenkomst m.b.t. CASIO-productafbeeldingen te lezen en met de inhoud akkoord te gaan. Indien u het niet eens bent met de bepalingen, bent u niet gerechtigd CASIO-productafbeeldingen te kopiëren dan wel te gebruiken.
Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van Casio-productafbeeldingen.

CASIO Europe GmbH en de Gebruiker komen het volgende overeen met betrekking tot het gebruik van CASIO-productafbeeldingen:
  1. CASIO Europe GmbH garandeert de Gebruiker het downloaden en niet exclusief gebruiken van CASIO-productafbeeldingen, die zijn geplaatst op het domein http://www.casio-europe.com/nl/news/.
  2. De Gebruiker is gerechtigd de CASIO-productafbeeldingen uitsluitend te gebruiken ten behoeve van persdoeleinden.
  3. De Gebruiker is niet gerechtigd de CASIO-productafbeeldingen te veranderen of te vervreemden, en dient deze uitsluitend te gebruiken ten behoeve van het beschreven doel. Op verzoek van CASIO Europe GmbH dient de Gebruiker de CASIO-productafbeeldingen per ommegaande van de websites te verwijderen waar deze door de Gebruiker zijn gepubliceerd.
  4. De Gebruiker is niet gerechtigd de CASIO-productafbeeldingen te reproduceren en/of aan derden te doen toekomen.
  5. De Gebruiker dient de benodigde maatregelen te treffen om het downloaden van de CASIO-productafbeeldingen van zijn of andere websites waar deze door de Gebruiker zijn gepubliceerd te voorkomen en dit op verzoek van CASIO Europe GmbH aan te tonen.
  6. Zowel de exclusieve gebruiksrechten van de CASIO-productafbeeldingen als het recht om gebruiksrechten toe te kennen, liggen uitsluitend bij CASIO Europe GmbH.
  7. De bepalingen in deze overeenkomst zijn bindend zodra de Gebruiker CASIO-productafbeeldingen kopieert, downloadt of in enigerlei vorm gebruikt.
  8. CASIO behoudt zich het recht voor op ieder moment, zonder opgave van redenen en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, in het bijzonder wanneer de Gebruiker heeft gehandeld in strijd met deze bepalingen. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de Gebruiker alle gedownloade CASIO-productafbeeldingen onmiddellijk te vernietigen en dit schriftelijk te bevestigen.
Ik heb de Gebruiksovereenkomst met betrekking tot het gebruik van CASIO-productafbeeldingen gelezen en ga hiermee akkoord.
 
Ik ga niet akkoord en wil terugkeren naar de CASIO-perswebsite.