Tietosuojailmoitus

 1. Yleistietoa henkilötietojen keräämisestä
  Henkilötietojesi suojaaminen on CASIO Europe GmbH:lle (jatkossa ”CASIO”) erittäin tärkeää. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten CASIO (jatkossa myös ”me”, ”meidät/meitä” ja ”meidän/Casion”) hyödyntää ja suojaa casio-europe.com (”CASIO-verkkosivuston”) kautta hankkimiaan henkilötietoja.
  Henkilötietoja ovat kaikki tiettyyn henkilöön viittaavat tiedot, kuten puhuttelusana, nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkiyhteystiedot, luottokortin numero, IP-osoite jne. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) ja muiden sovellettavien kansallisten tietosuojamääräysten mukaisesti. Keräämme ja käytämme henkilötietojasi säännönmukaisesti vain silloin, kun sinä olet antanut siihen suostumuksesi tai kun tietojen käsittely on lain mukaan sallittua. Seuraavassa määrittelemme henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat tavat, laajuuden ja tarkoituksen.
  Alla olevassa kerromme lisäksi yksityiskohtaisesti menettelytavoistamme käyttäessämme tarjontamme tai palvelujemme yksittäisissä toimeksiannoissa valtuuttamiamme palveluntarjoajia tai hyödyntäessämme tietojasi mainos- tai analysointitarkoituksiin. Samassa yhteydessä kerromme myös määritellyistä perusteista ja tietojen säilytysajoista. Lisäksi kerromme kaikkeen tietojenkäsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi.
  Tämä tietosuojaseloste koskee vain CASIO-verkkosivustoa. Mikäli siirryt sivuillamme olevien linkkien kautta kolmansien osapuolten verkkosivustoille, kehotamme tutustumaan kyseisen sivuston tietojenkäsittelyyn.
 2. Yhteystiedot
  • Vastuullisen (CASIO) nimi ja osoite
   GDPR:n ja EU:n kaikkien muiden sovellettavien tietosuojalainsäädännöllisten määräysten mukaisesti tietosuojalainsäädännöstä vastaava taho on CASIO (”vastuullinen”). Jos sinulla on verkkosivustomme tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai ehdotuksia tai haluat antaa siihen liittyvää palautetta, tavoitat meidät osoitteesta:

   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Deutschland
   info@casio.de
   Puh. +49 (0)40 528 650
  • Tietosuojavaltuutetun nimi ja osoite
   Kaikki rekisteröidyt voivat milloin tahansa kääntyä kaikenlaisten tietosuojaan liittyvien kysymysten ja ehdotusten suhteen myös suoraan tietosuojavaltuutettumme puoleen. Hänet tavoittaa osoitteesta:

   CASIO Europe GmbH
   Datenschutzbeauftragter
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Deutschland
   Puhelin: +49 (0)40-528 65-0
   S-posti: dataprotection@casio.de
 3. Selvitykset oikeusperusteista ja tietojen säilytysajoista
  • Henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeusperusteet
   Mikäli pyydämme suostumustasi henkilötietojesi käsittelyä varten, henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena sovelletaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa.
   Kanssasi solmimamme sopimuksen toteuttamisen kannalta välttämättömien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena sovelletaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Tämä koskee myös sopimusta edeltävää, asiaankuuluvaa käsittelyä.
   Mikäli henkilötietojesi käsittely on meitä koskevan oikeudellisen sitoumuksen täyttämisen kannalta välttämätöntä, oikeusperusteena sovelletaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Mikäli sinun tai jonkun toisen luonnollisen henkilön elintärkeitä etuja on loukattu ja henkilötietojen käsittely on siksi välttämätöntä, käsittelyn oikeusperusteena sovelletaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaa.
   Mikäli käsittely on yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamisen kannalta välttämätöntä ja mikäli sinun etusi, perusoikeutesi ja -vapautesi eivät syrjäytä yrityksemme oikeutettua etua, käsittelyn oikeusperusteena sovelletaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaa.
  • Tietojen säilytysaika ja poistaminen
   Keräämiämme, käsittelemiämme ja tallentamiamme henkilötietoja säilytetään tavallisesti vain niin kauan, kuin tallennuksen konkreettinen tarkoitus sitä edellyttää. Jos tallennuksen tarkoitus lakkaa olemasta, tietosi poistetaan tai niiden käsittely estetään.
   Lisäksi Euroopan unionin asetukset, sovellettavat kansalliset lait tai muut määräykset saattavat edellyttää käsittelemiemme tietojen säilyttämistä pidempään. Kun nämä säilytystä koskevat määräajat umpeutuvat, poistamme tietosi tai estämme niiden käsittelyn.
 4. Sinun oikeutesi
  Mikäli käsittelemme henkilötietojasi, olet GDPR:n mukaan ”rekisteröity”. Rekisteröitynä sinulle kuuluvat seuraavat oikeudet CASIOTA kohtaan:
  • Oikeus käsittelyä koskevaan tietoon
   Voit milloin tahansa lain määräysten puitteissa pyytää meiltä tiedon siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Mikäli näin on, sinulla on oikeus vaatia tietoa tietojenkäsittelyn laajuudesta.
  • Oikaisuoikeus
   Sinulla on oikeus oikaista ja/tai täydentää CASIOLLA olevia tietojasi, mikäli sinua koskevat, käsiteltävät henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
   Mikäli tarvittavat edellytykset ovat olemassa, voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
  • Poistamisoikeus
   Voit vaatia CASIOTA poistamaan sinua koskevat henkilötiedot välittömästi, mikäli siihen tarvittavat edellytykset ovat olemassa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, mikäli niiden käsittely on välttämätöntä.
  • Oikeus saada tietoja
   Mikäli olet vaatinut CASIOTA oikaisemaan, poistamaan tai rajoittamaan tietojesi käsittelyä, CASIO on velvollinen ilmoittamaan tietojen oikaisusta, poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta kaikille vastaanottajille, joille sinua koskevia henkilötietoja on paljastettu, ellei se osoittaudu mahdottomaksi tai edellytä kohtuutonta vaivannäköä.
  • Siirto-oikeus
   Sinulla on oikeus saada CASION käyttöön luovuttamasi, itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, tavallisessa ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus välittää nämä tiedot toisen yrityksen käyttöön CASION sitä estämättä, mikäli tarvittavat edellytykset ovat olemassa.
  • Vastustamisoikeus
   Sinulla on omasta erityistilanteestasi johtuvista syistä milloin tahansa oikeus vastustaa GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan perusteella tapahtuvaa, sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.
   Vastustuksen seurauksena CASIO ei enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja, ellei CASIOLLA ole esittää pakottavia perusteltuja syitä käsittelylle, jotka ylittävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai ellei käsittely palvele oikeudellisten vaateiden toteuttamista, käyttämistä tai puolustusta.
   Mikäli kuulut markkinointimme kohderyhmään, sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa markkinointia ja sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä markkinointitarkoituksessa. Voit ilmoittaa meille vastustuksestasi osoitteeseen:
   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Deutschland
   S-posti: info@casio.de
  • Tietosuojaoikeudellisen suostumuksen peruuttamisoikeus
   Mikäli olet antanut tietosuojaoikeudellisen suostumuksen, voit milloin tahansa peruuttaa sen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan, ennen sen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
   Jos sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä mielestäsi rikotaan GDPR:n määräyksiä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa oletettava rikkominen on tapahtunut. Tämä ei kuitenkaan rajoita muita hallinnollisia tai oikeudellisia oikeussuojakeinoja.
 5. Käynti verkkosivustollamme ja lokitiedostojen luominen
  Aina kun käyt CASIO-verkkosivustolla, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja tietokonejärjestelmästäsi.
  Tässä yhteydessä keräämme seuraavia tietoja:
  • tietoa selaintyypistäsi
  • tietoa käyttöjärjestelmästäsi
  • tietoa internetpalveluntarjoajastasi
  • IP-osoitteesi
  • päivämäärän ja kellonajan käynnistäsi sivustollamme
  • tietoa verkkosivustosta, jolta järjestelmäsi ohjautui sivustollemme
  • tietoa verkkosivustosta, jonka järjestelmäsi avaa verkkosivustomme kautta.
  Mainitut sinusta keräämämme tiedot tallennetaan järjestelmämme lokitiedostoihin. Emme tallenna näitä tietoja muiden henkilötietojen yhteyteen. Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen tallennuksen oikeusperusteena sovelletaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaa.
  Meillä on perusteltu syy mainittujen tietojen keräämiselle ja väliaikaiselle tallennukselle, sillä järjestelmän suorittama IP-osoitteen väliaikainen tallennus on välttämätöntä verkkosivuston lähettämiseksi tietokoneellesi. IP-osoitteesi on oltava tallennettuna koko istunnon ajan, jonka aikana liikut verkkosivustollamme.
  Tallennus lokitiedostoihin on tarpeen verkkosivuston toimintakyvyn takaamiseksi. Lisäksi näitä tietoja käytetään verkkosivustomme optimointiin ja tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden takaamiseen. Lokitiedostoja ei analysoida markkinointitarkoituksiin.
  Kun tietoja ei enää edellytetä tässä mainittuihin tarkoituksiin, ne poistetaan tai niitä muokataan siten, ettei niitä enää voida yhdistää sinuun. Mikäli tietoja tallennetaan lokitiedostoihin, tiedot poistetaan seitsemän vuorokauden kuluttua.
 6. Yhteydenottolomake
  Verkkosivustollamme on yhteydenottolomake, jota voit käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Jos käytät tätä yhteydenottomahdollisuutta, kirjautumisnäkymään syöttämäsi tiedot välitetään meille ja tallennetaan. Tämä koskee etenkin seuraavia tietoja:
  • Uudet asiakkaat
   • täydellinen nimesi
   • osoitteesi
   • sähköpostiosoitteesi
  • Tuki-/korjausasiat
   • täydellinen nimesi
   • sähköpostiosoitteesi
   • osoitteesi (mahdollisia palautuslähetyksiä tai laitteiden lähetyksiä varten)
  Käyttäjän annettua suostumuksensa tietojen käsittelyyn, käsittelyn oikeusperusteena sovelletaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja muussa tapauksessa GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b tai f alakohtaa. Käsittelemme kirjautumisnäkymän sisältämiä henkilötietoja yksinomaan yhteydenottoon liittyen. Tiedot poistetaan heti kun ne eivät enää ole välttämättömiä vireille panemasi asian tarkoituksen saavuttamiseksi eivätkä lakiin perustuvat arkistointivelvoitteet estä poistamista. Tarkoitus on täytetty, kun kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelun katsotaan päättyneen, kun olosuhteista voidaan päätellä, että kyseessä oleva asia on selvitetty perusteellisesti.
  Käyttäjällä on milloin tahansa mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tai kieltää tietojen jatkokäsittely. Tällöin keskustelua ei ole mahdollista jatkaa. Tällöin myös kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan, mikäli lakiin perustuvat säilytysvelvollisuudet eivät sitä estä eikä muutakaan lakiin perustuvaa lupaa tietojenkäsittelylle ole olemassa.

  Ilmoituksen lähettämishetkellä tallennetaan lisäksi seuraavat tiedot:
  • IP-osoitteesi
  • yhteydenottosi päivämäärä ja kellonaika
  Tietoja ei tässä yhteydessä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käsittelyyn. Lähetysprosessin aikana käsiteltävien henkilötietojen avulla pyritään estämään yhteydenottolomakkeen väärinkäyttö ja takaamaan tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuus. Lähetysprosessin aikana lisäksi keräämämme henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän vuorokauden määräajan umpeuduttua. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena sovelletaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaa.
 7. Jälleenmyyjähaku
  CASIO-verkkosivustolla käyttäjät voivat etsiä käyttäjää lähinnä sijaitsevia tuotteidemme jälleenmyyjiä. Tätä varten keräämme paikkatietosi, jotka syötät itse tiedoille varattuun lomakkeeseen (a) tai annat valintaruutua napsauttamalla verkkoselaimellesi luvan välittää sijaintitietosi IP-osoitteen välityksellä (b). CASIO näyttää sinulle sopivan jälleenmyyjän tiedot Google Inc.:n (”Google”) Google Maps API -karttapalvelun avulla. Googlen yhteystiedot ovat: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Palvelun ansiosta voimme näyttää verkkoselaimessasi interaktiivisia karttoja ja mahdollistamme karttatoimintojen vaivattoman käytön.
  • Tiedonkeruu lomakkeen avulla
   CASIO-verkkosivustolla voit täyttää jälleenmyyjähakua varten lomakkeen, johon voit (halutessasi) antaa seuraavat tiedot:
   • maasi
   • postinumerosi tai kaupunkisi
   • mahdollisen katuosoitteen
   Jälleenmyyjähaku aktivoituu, kun tämän jälkeen napsautat kohtaa ”Etsi jälleenmyyjä”. Näin Google saa tiedon, että olet avannut kyseisen alasivun verkkosivustoltamme. Googlelle välitetään lisäksi seuraavat tiedot:
   • IP-osoitteesi
   • kyselysi päivämäärä ja kellonaika
   • aikavyöhyke-ero Greenwichin keskiaikaan (GMT)
   • pyynnön sisältö (konkreettinen sivu)
   • hakutila/HTTP-tilakoodi
   • siirrettävä tietomäärä
   • verkkosivusto, jolta pyyntö tulee
   • selaintyyppi
   • käyttöjärjestelmäsi ja sen rajapinta
   • kielivalintasi ja selainohjelmiston versio
   Näiden tietojen välittämiseen ei vaikuta se, tarjoaako Google käyttäjälle käyttäjätiliä, jonka kautta käyttäjä voi kirjautua palveluun tai se, puuttuuko käyttäjältä Google-käyttäjätili. Jos olet kirjautunut Google-käyttäjätilin kautta, tietosi kohdistetaan suoraan käyttäjätiliisi. Jos et halua tietojasi yhdistettävän Google-profiiliisi, sinun on kirjauduttava ulos Google-käyttäjätililtäsi ennen kuin siirryt CASIO-verkkosivustolle.
   Voit helposti poistaa Google Maps -palvelun käytöstä ja estää siten tiedonsiirron Googlelle: Poista JavaScript selaimestasi. Huomaathan kuitenkin, ettet tällöin voi hyödyntää karttanäkymää.
   Olemme solmineet Googlen kanssa tehtävätietojen käsittelysopimuksen niin sanotuilla vakiosopimusmääräyksillä, joiden mukaan Google sitoutuu käsittelemään käyttäjätietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja EU:n tietosuojamääräyksiä noudattaen.
   Google Maps API -palvelun käytön lainmukaisuuden perusteena ovat GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohta b ja f, sillä tiedot ovat välttämättömiä vireillä olevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi ja CASIOLLA on perusteltu syy tietojen käsittelyyn. Käytämme Google Maps API -karttapalvelua voidaksemme tarjota karttatoiminnon käyttöösi, jotta sinä löytäisit mahdollisimman nopeasti sopivan jälleenmyyjän. Tietojasi käsitellään myös Google Analytics -ohjelmalla, joten CASIO käyttää tietojasi lopulta myös verkkosivuston käyttäjien toiminnan analysointiin.
   Google säilyttää tietojasi tavallisesti 26 kuukautta. Sen jälkeen tietosi poistetaan.
   Lisätietoja Googlen tiedonkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojen käsittelystä löydät Googlen tietosuojaselosteesta. Sieltä löydät myös lisätietoja edellä mainittuun liittyvistä oikeuksistasi ja yksityisyytesi suojaamiseen liittyvistä asetusmahdollisuuksista: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
  • Tiedonkeruu verkkoselaimesi paikkatietokyselyn avulla
   CASIO käyttää osittain verkkosivustoja, jotka mahdollistavat paikkakuntakohtaisen verkkoselaamisen. Verkkoselaimesi saattaa siis kysyä, saako CASIO-verkkosivusto hakea sijaintitietosi, ennen kuin olet syöttänyt tietoja omatoimisesti. Sen jälkeen kun annat verkkoselaimellesi luvan tätä verkkosivustoa varten napsauttamalla hyväksymiskohtaa, selain lähettää tiedot (pituus- ja leveysasteet) Googlen sijaintipalveluun summittaisen sijaintisi määrittämiseksi. Selain antaa nämä tiedot pyynnön esittäneen CASIO-verkkosivuston käyttöön, jotta CASIO voi osoittaa sinulle sopivimman jälleenmyyjän.
   Googlen suorittamaan tietojenkäsittelyyn liittyen viitataan tämän tietosuojaselosteen kohdan Jälleenmyyjähaku edeltävään alakohtaan Tiedonkeruu lomakkeen avulla.
   Tässä tapauksessa käsittelyn oikeusperusteena sovelletaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a, b ja f alakohtia.
 8. Evästeiden käyttö
  Edellä mainittujen tietojen lisäksi CASIO-verkkosivustolla käytetään erilaisia tietokoneellesi tallennettavia evästeitä.

  Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka voidaan tallentaa tietokoneellesi tai mobiilipäätelaitteillesi käydessäsi CASIO-verkkosivustolla. Asettamalla evästeitä saamme erilaisia tietoja.

  Kaikki asettamiamme evästeitä koskevat tiedot löytyvät evästekäytännöstämme.

  CASIO-verkkosivuston kautta laitteellesi tallennetaan myös kolmannen osapuolen (ts. muiden kuin CASIOn) asettamia evästeitä. Vaikka sallimme kolmannen osapuolen toiminnan CASIO-verkkosivustolla, emme voi valvoa kyseisen evästeen avulla kerättäviä tietoja emmekä pääse käsittelemään mainittuja tietoja. Nämä tiedot ovat kokonaisuudessaan kyseisen kolmannen osapuolen hallinnassa osapuolen soveltaman tietosuojaselosteen mukaisesti.

  • Google Analytics
   Tämä CASIO-sivusto käyttää Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Palvelun tarjoaa Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ("Google"). Palvelua käytetään käyttäjien toiminnan analysointiin, jotta voimme kehittää sekä verkkotarjontaamme että mainontaamme. Google Analytics käyttää "evästeitä". Evästeiden avulla CASIO-sivuston käytöstä saadut tiedot siirretään ja tallennetaan Yhdysvalloissa sijaitsevaan Google-palvelimeen.

   CASIO-sivustolla Google Analytics -palvelua käytetään IP-osoitteen anonymisoinnin kanssa eli käyttäjän IP-osoite lyhennetään Euroopan unionin jäsenmaissa ja muissa valtioissa, jotka kuuluvat sopimukseen Euroopan talousalueesta ("ETA"). Täydellinen IP-osoite välitetään Yhdysvalloissa sijaitsevaan Google-palvelimeen ja lyhennetään siellä vain poikkeustapauksissa.
   Olemme solmineet Googlen kanssa tehtävätietojen käsittelysopimuksen niin sanotuilla vakiosopimusmääräyksillä, joiden mukaan Google sitoutuu käsittelemään käyttäjätietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja EU:n tietosuojamääräyksiä noudattaen.
   Google käyttää näitä tietoja CASIO-sivuston toimeenpanijan valtuuttamana verkkotarjontamme käytön analysointiin, jotta se voisi luoda sivuston toimeenpanijalle raportteja sivuston toiminnasta ja tarjota tälle muita sivuston toimintaan ja internetin käyttöön sidottuja palveluita.

   Google Analyticsin käytön laillisena perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohta, kun käyttäjä on CASIO-sivustolla vieraillessaan antanut tähän suostumuksensa. Suostumuksen voi perua milloin tahansa ja poistaa sen voimassaolon jatkossa. Käsittelemme tietojasi vain niin pitkään kuin se on tarpeen tiedonkeruutarkoituksessa (tässä tilastojen luontiin ja niiden analysointiin). Lähettämämme ja evästeisiin, käyttäjien tunnisteisiin (esim. käyttäjätunnus) tai mainostunnuksiin liittyvät tiedot poistetaan automaattisesti 14 kuukauden kuluttua.
   Estomahdollisuuksista kerromme evästekäytännöissämme.

   Lisätietoa Google Analytics -palvelusta ja sen avulla luotujen tietojen käytöstä on Googlen tietosuojakäytännöissä: https://policies.google.com/privacy tai https://www.google.de/analytics/terms/de.html.
  • Youtube
   Tämän CASIO-verkkosivuston videoiden toteutuksen palveluntarjoaja on YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, jota edustaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tavallisesti tietokoneesi IP-osoite lähetetään YouTubelle heti avatessasi upotettuja videoita sisältävää verkkosivua ja samalla tietokoneellesi asennetaan evästeitä. CASIO on kuitenkin liittänyt YouTube-videonsa laajennetun tietosuojan piiriin (tällöinkin YouTube ottaa yhteyttä Googlen Double Klick -palveluun, mutta henkilötietoja ei tässä yhteydessä Googlen tietosuojaselosteen mukaisesti analysoida). Siten YouTube ei enää tallenna tietoja käyttäjästä. YouTube asettaa evästeitä vasta napsauttaessasi videota. Tällöin evästetunnisteesi, IP-osoitteesi, laitetietosi, paikkatietosi ja verkkotoimintaan liittyvät tietosi välitetään YouTubelle. Samalla YouTube saa tiedon siitä, että olet katsonut videon. Jos olet kirjautuneena YouTube-käyttäjätilillesi, nämä tiedot liitetään myös käyttäjätilisi tietoihin (voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTubesta ennen videoiden katselua). Näiden tietojen avulla YouTube voi esittää sinulle kohdennettua mainontaa Google-verkkosivustoilla. Lisätietoja löydät YouTuben tietosuojaselosteesta osoitteesta https://support.google.com/youtube/answer/7585465?hl=de.

   Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on CASIOn perusteltu syy verkkosivustonsa sisältöjen käsittelyyn (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Pyynnöstä annamme mielellämme tämän syyn arvioinnin perusteena olevat tiedot käyttöösi.

 9. Uutiskirje
  • Uutiskirjeen tilaus
   Voit tilata maksuttoman uutiskirjeen CASIO-verkkosivustolta. Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä kirjautumisnäkymään syöttämäsi tiedot välitetään Casiolle. Niitä ovat tavallisesti:
   • sähköpostiosoitteesi
   • nimesi
   • alkuperämaasi
   • syntymäaikasi
   Tarvitsemme sähköpostiosoitettasi voidaksemme lähettää sinulle uutiskirjeen. Kaikki muut tiedot ovat vapaaehtoisia.

   Suostumuksellasi annat hyväksyntäsi sille, että CASIO lähettää sinulle sähköpostitse tietoa CASIO-tuotemaailmasta, kilpailuista ja tarjouksista. CASIO-tuotemaailma sisältää kelloja, elektroniikkalaitteita (esim. soittimia, koulu- ja toimistomaailmaan tarkoitettuja apuvälineitä, projektoreja, kassalaitteita ja mobiilitiedonkeruulaitteita) ja sovelluksia.

   Voit milloin tahansa irtisanoa uutiskirjeen tilauksen peruuttamalla suostumuksesi. Jokaisessa sinulle lähetettävässä uutiskirjeessä on linkki, jota napsauttamalla voit automaattisesti peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen newsletter@casio.de tai viestin tämän tietosuojaselosteen alussa mainitulle vastaavalle taholle.

   Uutiskirjeen tilauksessa käytämme ns. double opt-in -periaatetta. Se tarkoittaa, että saat meiltä tilauksesi jälkeen sähköpostiviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, jossa pyydämme sinua vahvistamaan pyyntösi vastaanottaa uutiskirjeemme. Jos et vahvista tilaustasi 24 tunnin kuluessa, estämme tietojesi käsittelyn ja poistamme tietosi automaattisesti yhden kuukauden kuluttua.

   Vahvistuksesi jälkeen tallennamme sähköpostiosoitteesi ja muut antamasi tiedot uutiskirjeen lähettämistä varten. Oikeusperusteena sovelletaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohtaa. Poistamme tietosi sen jälkeen, kun olet itse päättänyt uutiskirjeen tilauksen tai kun tilauksesi päätetään.

   Tämän lisäksi tallennamme tilauksesi ja vahvistuksesi yhteydessä käytetyt IP-osoitteet ja näiden toimintojen ajankohdat. Tämän menettelyn tavoitteena on voida todentaa tilauksesi ja selvittää mahdollinen henkilötietojesi väärinkäyttö.
  • Tältä osin oikeusperustana on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta f.

   Tietojenkäsittely Emarsysin toimesta
   Uutiskirjeemme lähettämisestä huolehtii lähetyspalveluntarjoaja Emarsys, joka on Emarsys eMarketing Systems AG:n, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Saksa (”Emarsys”), uutiskirjeiden lähetysalusta. Käyttäessämme Emarsysin tarjoamia palveluja Emarsys käsittelee henkilötietoja puolestamme. Tilastotarkoituksia varten Emarsys analysoi puolestamme, kuinka moni käyttäjä ja mitkä käyttäjät avaavat lähettämämme uutiskirjeen. Jotta voisimme tarjota sinulle sinua kiinnostavaa tietoa CASIO-tuotteista ja muuta tietoutta CASIOsta, Emarsys kerää tietoa myös siitä, oletko avannut uutiskirjeen sisältämiä linkkejä.

   Uutiskirjeessä olevat linkit liitetään sinulle Emarsysin Web Extend -palveluun luotuun yhteystietotunnisteeseen. CASIOn sähköpostikampanjoiden analysointitarkoituksia varten tunnisteeseen jää merkintä mahdollisesti avaamistasi uutiskirjeen linkeistä.

   Lähetyspalveluntarjoaja Emarsysin avulla lähettämämme uutiskirjeet sisältävät pikselin. Kyseessä on 1 × 1 pikselin kokoinen grafiikka, jota uutiskirjeen lukija ei tavallisesti edes huomaa. Tämän upotetun pikselin avulla voidaan jäljittää uutiskirjeen avaaminen, mikäli käyttäjä tai käyttäjän sähköpostiohjelma lataa kyseisen grafiikan.

   Mikäli sallit pikselin lataamisen, Emarsysille välitetään seuraavat tiedot:
   • IP-osoitteesi
   • käytössäsi oleva sähköpostiasiakasohjelma
   • laitetietoja.
   Emarsys poistaa tietosi välittömästi pyytäessämme tietojesi poistamista tai palauttamista. Näin tapahtuu esim. silloin, kun olet peruuttanut meille antamasi suostumuksen.

   Emarsysin tietosuojaa koskevat määräykset ovat luettavissa osoitteessa https://emarsys.com/privacy-policy/
  • UTM-parametrit
   Lähetyspalveluntarjoaja Emarsysin avulla lähettämiemme uutiskirjeiden sisältämissä linkeissä on myös ns. UTM-parametreja, jotka ovat osa CASIOn käyttämää Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Lisätietoja Google Analytics -palvelusta on täällä.
 10. Yksilöllisten käyttäjäprofiilien luominen
  Mikäli olet antanut suostumuksesi, CASIO käyttää seuraavia henkilötietojasi yksilöllisen käyttäjäprofiilin luomiseen:
  • yhteystiedot
  • selaintiedot
  • merkkimieltymykset
  • tiedot tehdyistä valinnoista uutiskirjeessä
  • tiedot toiminnasta sekä CASIOn verkkosivustolla että sosiaalisen median kanavissa
  • ostoksiin liittyvät tiedot (tietoja ostoskoriin siirretyistä tai ostetuista tuotteista).
  CASIO käyttää yksilöllistä käyttäjäprofiilia voidakseen kohdistaa mainossisältöä ja verkkotarjouksia paremmin henkilökohtaisten mieltymystesi mukaan. Oikeusperustana on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprotection@casio.de tai tiedon peruuttamisesta tässä tietosuojakäytännössä edellä mainitulle vastuulliselle. Poistamme yksilöllisen käyttäjäprofiilisi välittömästi, kun olet ilmoittanut suostumuksesi peruuttamisesta.
 11. Tuotehuolto ja korjaus
  Sinulla on mahdollisuus lähettää CASIO-tuotteesi meille huoltoa varten. Ota silloin huomioon, että työntekijämme tai huoltoyhteistyökumppanimme työntekijät saattavat huoltotyötä suorittaessaan joutua tarkastelemaan laitteeseen tallentamiasi tietoja. CASIO tai huoltoyhteistyökumppanimme ei käsittele huoltoa varten lähetettyihin laitteisiin tallennettuja tietoja.
 12. Tietojen julkistaminen kolmansille osapuolille
  • Periaatteet
   Luovutamme henkilökohtaisia tietojasi palveluntarjoajille, liikekumppaneille, sidosyrityksille ja muille kolmansille osapuolille tavallisesti vain voimassa olevien tietosuojalakien puitteissa.
   Saatamme julkistaa henkilötietoja valtuuttamillemme palveluntarjoajille ja velvoittaa heitä suorittamaan palveluja puolestamme (toimeksiannon käsittely). Nämä palveluntarjoajat voivat olla CASION sidosyrityksiä tai ulkoisia palveluntarjoajia. Tällöin noudatamme sovellettavia, tiukkoja kansallisia ja eurooppalaisia tietosuojamääräyksiä. Palveluntarjoajien on noudatettava ohjeitamme. Henkilötietojen käsittelyn suhteen heitä koskevat tiukat sopimuksen sisältämät rajoitukset. Niiden mukaan tietojen käsittely on sallittua vain, mikäli se on nimissämme tarjottavien palvelujen täytäntöönpanon tai oikeudellisten vaatimusten noudattamisen kannalta välttämätöntä. Määrittelemme tarkasti etukäteen, mitkä ovat palveluntarjoajiemme oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyn suhteen.
   Jotkin henkilötietojesi vastaanottajista sijaitsevat maassa, jonka osalta Euroopan komissio ei vielä ole varmistanut, että maassa noudatetaan riittävää tietoturvatasoa: Yhdysvalloissa. Yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdassa (2010/87/EU ja/tai 2004/915/EY) määriteltyjen vakiomääräyssopimusten, jotka ovat saatavana tietosuojavaltuutetulta käyttämällä yllä annettuja yhteystietoja, nojalla olemme vaatineet kaikkia Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa toimivia vastaanottajia varmistamaan, että henkilötietojen tietoturva on riittävällä tasolla ja että henkilötiedot suojataan teknisin keinoin ja organisaatiotason suojatoimin tahatonta tai luvatonta tuhoamista, tahatonta menetystä tai muokkausta, luvatonta tarkastelua ja kaikkea muuta luvatonta käsittelyä vastaan. Tietojen edelleen siirtämisessä (myös yhteistyökumppaneillemme Euroopan talousalueen ulkopuolella) noudatetaan soveltuvien tietojen siirtoa koskevien määräysten säännöksiä.
   Saatamme julkistaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos meidän on lain tai oikeudenkäyntimenettelyn perusteella näin toimittava, tai toimittaaksemme ja hallitaksemme tuotteitamme ja palvelujamme. Saatamme myös olla velvoitettuja antamaan tietoja lainvalvontaviranomaiselle tai muulle viranomaistaholle. Jos tietojen välittäminen on yhteistyön ja siten CASION sinulle tarjoamien palvelujen saatavuuden kannalta välttämätöntä tai jos sinä annat suostumuksesi, me olemme vastaavasti oikeutettuja luovuttamaan tietoja. Odotettavissa olevien verotarkastusten yhteydessä tietojen julkistamista ei tavallisesti voida välttää.
  • Verkkoisännöinti
   Verkkosivustoamme ja siten myös sinun käyttäjätiliäsi isännöi ulkoinen palveluntarjoaja. Lisätietoja palveluntarjoajastamme löydät osoitteesta: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Palveluntarjoajamme saa käsitellä tietojasi vain antamiemme ohjeiden mukaisesti (toimeksiannon käsittely). Myös palveluntarjoajamme soveltaa tiukkoja teknisiä toimenpiteitä suojatakseen sinun henkilötietojasi. Sopimuskumppanimme ei välitä henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei tietojen luovuttaminen ole sovittujen palvelujen toimeenpanon kannalta välttämätöntä tai ellei palveluntarjoajamme joudu luovuttamaan tietoja lain noudattamiseksi tai hallinto- tai sääntelyviranomaisen voimassa olevan ja velvoittavan määräyksen vuoksi. Tällöin välitetään vain välttämättä tarvittava vähimmäismäärä tietoja. Palveluntarjoajamme tallentaa kaikki tiedot yksinomaan Saksassa sijaitseville palvelimille.
   Palveluntarjoajamme on noudatettava ohjeitamme. Henkilötietojen käsittelyn suhteen palveluntarjoajaamme koskevat tiukat sopimuksen sisältämät rajoitukset. Tämän mukaisesti käsittely on sallittua vain, mikäli se on nimissämme tarjottavien palvelujen täytäntöönpanon tai oikeudellisten vaatimusten noudattamisen kannalta tarpeen. Määrittelemme tarkasti etukäteen, mitkä ovat palveluntarjoajamme oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyn suhteen.
   Tietojesi käsittelyn oikeusperusteena sovelletaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaa. Tietojenkäsittelyn tarkoituksena on, että palveluntarjoajamme tarjoaa meille mahdollisuuden käyttää palvelimiaan. Palveluntarjoajamme säilyttää tietojasi vain niin kauan, kuin ne ovat välttämättömiä edellä mainitun tarkoituksen saavuttamiseksi.
  • Tietokannan ylläpito
   Teemme yhteistyötä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa sovelluskehityksessä ja tietokannan ylläpidossa. Lisätietoja palveluntarjoajastamme löydät osoitteesta: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Palveluntarjoajamme saavat käsitellä tietoja vain antamiemme ohjeiden mukaisesti (toimeksiannon käsittely). Myös palveluntarjoajamme soveltavat tiukkoja teknisiä toimenpiteitä suojatakseen sinun henkilötietojasi. Palveluntarjoajamme eivät välitä henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei tietojen luovuttaminen ole sovitun palvelun toimeenpanon kannalta välttämätöntä tai elleivät palveluntarjoajamme joudu luovuttamaan tietoja lain noudattamiseksi tai hallinto- tai sääntelyviranomaisen voimassa olevan ja velvoittavan määräyksen vuoksi. Tällöin välitetään vain välttämättä tarvittava vähimmäismäärä tietoja.
   Palveluntarjoajiemme on noudatettava ohjeitamme. Henkilötietojen käsittelyn suhteen palveluntarjoajiamme koskevat tiukat sopimuksen sisältämät rajoitukset. Tämän mukaisesti käsittely on sallittua vain, mikäli se on nimissämme tarjottavien palvelujen täytäntöönpanon tai oikeudellisten vaatimusten noudattamisen kannalta tarpeen. Määrittelemme tarkasti etukäteen, mitkä ovat palveluntarjoajiemme oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyn suhteen.
   Tietojesi käsittelyn oikeusperusteena sovelletaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaa. Tietojenkäsittelyn tarkoituksena on, että palveluntarjoajamme ylläpitävät tietokantojamme puolestamme. Palveluntarjoajamme säilyttävät tietojasi niin kauan, kuin ne ovat välttämättömiä tarkoituksen saavuttamiseksi.
 13. Tietoturvastandardit
  CASIO on toteuttanut asianmukaisten fyysisten, teknisten ja hallinnollisten tietoturvastandardien vaatimukset suojatakseen henkilötietoja katoamista, väärinkäyttöä, muuttamista tai hävittämistä vastaan. Palveluntarjoajamme ovat sopimuksen mukaan velvollisia säilyttämään henkilötietojen luottamuksellisuuden. He eivät myöskään saa käyttää tietoja tarkoituksiin, joita me emme ole hyväksyneet.
 14. Tätä selostetta koskevat muutokset
  Saatamme aika ajoin päivittää tätä tietosuojaselostetta. Tämän vuoksi suosittelemme lukemaan tämän tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta tunnet soveltamamme tietosuojakäytännöt. Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 14.05.2018.