Filosofi

CASIO-gruppens uppförandekod

Inledning

Det är en grundläggande förutsättning för alla anställda och chefer inom CASIO-gruppen*1 att följa alla lagar och andra sociala normer när de arbetar efter CASIOs företagsmotto och kreativitetsdeklaration och CASIOs gemensamma åtagande. Uppförandekoden innehåller specifika riktlinjer för att efterleva detta.

*1 CASIO Group
CASIO Computer Co., Ltd., dess dotterbolag och samarbetspartner där CASIO Computer Co., Ltd., har administrationsrättigheter.


1. Syfte

Syftet med CASIO-gruppens uppförandekod (hädanefter "uppförandekoden") är att säkerställa att CASIO bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle, och samtidigt vinner diverse intressenters förtroende,*2 inklusive kunder, aktieägare, leverantörer och lokala samhällen, genom att bedriva rättvisa och ärliga företagsaktiviteter ur ett globalt perspektiv och ta sitt samhällsansvar. I enlighet med uppförandekoden ska vi, anställda och chefer inom CASIO-gruppen (hädanefter "vi") agera som rakryggade samhällsmedborgare både i företaget och i våra personliga liv.

*2 Intressenter omfattar alla människor med intresse i CASIOs företagsverksamhet

2. Grundläggande principer

Vi uppför oss i enlighet med CASIOs kreativitetsdeklaration som fastställer grundläggande principer för att vi ska kunna efterleva företagsmottot "kreativitet och samverkan".

CASIOs Kreativitetsdeklaration

Vi värdesätter kreativitet och ser till att våra produkter uppfyller allmänna behov.*3
Vi strävar efter att med nöje och glädje stå samhället till tjänst.
Våra ord och handlingar får tyngd med tillförlitlighet och integritet och vi arbetar professionellt.

*3 Att skapa innovativa produkter som alla behöver men som inga andra företag har tillverkat. Det är uppdraget på CASIO, och gäller inte bara produktutveckling utan alla delar av verksamheten.

3. Uppförandekod

3-1. Efterlevnad av lagar och etik

Vi utför vårt dagliga arbete på ett rimligt sätt som rakryggade samhällsmedborgare i enlighet med företagets etik,*4 och har tillräcklig förståelse för lagar och andra sociala normer som gäller vårt företag och följer dem.

*4 Företagets etik
Med företagets etik menas principer som fungerar som riktlinje för organisationens aktiviteter för en rättvis och korrekt ledning, med avsikt att uppfylla företagets sociala ansvar. Det är en förutsättning för en ärlig ledning baserad på grundläggande värderingar som medlemmar av ett företag och samhälle, för att kunna bygga ett företag som vinner samhällets förtroende och stöd.


3-2. Respektera mänskliga rättigheter

Vi respekterar alla grundläggande mänskliga rättigheter och befattar oss inte med någon form av diskriminering. Vi strävar efter lika anställningsmöjligheter och använder inte och tillåter inte någon form av barnarbete eller tvångsarbete. Vi respekterar mångfald och individers unika personligheter. Vi arbetar för en stödjande miljö på arbetsplatsen.

3-3. Kundernas säkerhet och trygghet

Vi arbetar för att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster och att vinna våra kunders förtroende. Vi arbetar dessutom för våra kunders säkerhet och trygghet genom att svara uppriktigt och snabbt på deras utlåtanden och förfrågningar.

3-4. Rättvis konkurrens och transaktioner

Vi utför våra transaktioner korrekt och arbetar för rättvis, transparent och fri konkurrens. Vi ger dessutom aldrig oegentliga förmåner till tjänstemän, politiker eller statliga organisationer.

3-5. Hålla isär privata affärer och arbete

Vi håller tydligt isär privata affärer och arbete och använder oss inte på något oegentligt sätt av den sociala position, makt eller ställning som vi kan tänkas ha.

3-6. Informationsskydd

Vi har tillräcklig förståelse för vikten av företagsinformation och skyddar företagsinformationen korrekt, beroende på dess känslighet, och använder den aldrig felaktigt.

3-7. Miljöbevarande satsningar

Vi har förståelse för ekologisk mångfald och vikten av att bevara och skydda naturen. På vårt eget initiativ arbetar vi dagligen proaktivt för att hjälpa till att skydda den globala miljön och bidra till ett hållbart samhälle.

3-8. Utlämnande av företagsinformation

Vi kommunicerar aktivt med våra kunder, aktieägare och andra intressenter i syfte att förbättra företagets soliditet och transparens.

3-9. Bevara social ordning

Vi reagerar starkt på antisociala aktiviteter. Samröre med antisociala krafter är inte tillåtna och vi strävar efter stabilitet och social ordning.

3-10. Bidra socialt

Vi är goda kommunikatörer och bidrar aktivt till samhället. Målet är att bidra till ett hälsosammare och mer välmående samhälle.

4. Implementering av uppförandekoden

Vi har en korrekt förståelse för uppförandekoden och använder oss av dessa riktlinjer i alla situationer, både inom och utanför företaget.

(1) Baserat på ett beslut av styrelsen för CASIO Computer Co., Ltd. gäller den här uppförandekoden alla företag i CASIO-gruppen. Den revideras efter behov och gäller drift och ledning.

(2) Om några delar av den här uppförandekoden visar sig vara svåra att ta i bruk på grund av skillnader i lokala lagar eller seder, kan enskilda gruppföretag revidera sin egen uppförandekod efter styrelsens godkännande. I sådana fall måste emellertid den här uppförandekodens andemening följas, och sådana revisioner måste rapporteras till den avdelning som handhar uppförandekoden.

(3) Chefer och avdelningschefer leder arbetet med att implementera uppförandekoden, och kontrollerar att den är allmänt förstådd och följs i organisationen, med ledning om så behövs.

5. Hantering av överträdelser

Den som överträder uppförandekoden får en sträng reprimand, baserad på relevant lag eller bestämmelser för anställda vid gällande företag i CASIO-gruppen.

Fastställd: 21 oktober 1998
Reviderad: 1 juli 2003
Reviderad: 3 juni 2008

CASIOs Kreativitetsdeklaration formulerar företagets engagemang i världen och utgör interna riktlinjer som utformats för att alla medlemmar i CASIO-gruppen ska omsätta CASIOs företagsmotto "kreativitet och samverkan" i praktiken.