Filosofi

Code of Conduct for CASIO Group

Innledning

En grunnleggende forventning til alle ansatte og ledere i CASIO Group*1, er at de følger alle lover og andre sosiale normer, når de handler i følge mottoet til bedriften og CASIOs Charter of Creativity samt CASIOs felles engasjement. Code of Conduct inneholder spesifikke retningslinjer for å oppfylle denne forventningen.

*1 CASIO Group
CASIO Computer Co., Ltd., dets datterselskaper og tilknyttede selskaper hvor CASIO Computer Co., Ltd., har ekte lederrettigheter


1. Formål

Formålet med Code of Conduct for CASIO Group (heretter kalt "Code of Conduct") er å sørge for at CASIO bidrar til utviklingen av et bærekraftig samfunn, samtidig som de gjør seg fortjent til tilliten til diverse interessenter,*2 inkludert kunder, aksjeeiere, leverandører og lokalsamfunn, ved å utføre rettferdige og ærlige bedriftsaktiviteter fra et globalt perspektiv og oppfylle sine sosiale plikter. I henhold til denne Code of Conduct, skal vi, de ansatte og lederne i CASIO Group (heretter kalt "vi"), oppføre oss som hederlige medlemmer av samfunnet, i både virksomheten og i privatlivet.

*2 Interessenter inkluderer alle menneskene med en interesse i CASIOs bedriftsaktiviteter

2. Grunnleggende retningslinjer

Vi skal opptre i samsvar med CASIOs Charter of Creativity, som angir våre grunnleggende retningslinjer for å praktisere mottoet "kreativitet og bidrag".

CASIOs Charter of Creativity

Vi skal verdsette kreativitet og sørge for at produktene våre oppfyller universale behov.*3
Vi skal strebe etter å tjene samfunnet, og gi kundene glede, fornøyelse og tilfredshet.
Vi skal følge opp det vi lover og gjør med pålitelighet og integritet, og arbeide på en profesjonell måte.

*3 å skape innovative produkter som alle trenger, men som ingen bedrift har produsert tidligere. Hos CASIO er dette ikke bare målet for produktutviklingen, men også for alle deler av bedriften.

3. Code of Conduct

3-1. Samsvar med lover og etikk

Vi skal utføre våre daglige gjøremål på en rimelig måte som hederlige medlemmer av samfunnet basert på bedriftsetikk,*4 og skal ha tilstrekkelig forståelse av lover og andre sosiale normer som er gjeldende for vår virksomhet, og adlyde disse trofast.

*4 Bedriftsetikk
Bedriftsetikk refererer til prinsipper som veileder organisatoriske aktiviteter til rettferdig og egnet ledelse, med det formål å oppfylle bedriftens sosiale ansvar. Prinsippene er forutsetninger for ærlig adferd basert på grunnleggende verdier som medlemmer av bedriften og samfunnet, med det formål å bygge en bedrift som gjør seg fortjent til tillit og støtte fra samfunnet.


3-2. Respekt for menneskerettigheter

Vi skal respektere alle grunnleggende menneskerettigheter, og skal ikke delta i diskriminering av noe slag. Ettersom vi streber for å oppnå like arbeidsmuligheter, vil vi ikke bruke eller tillate noen form for barnearbeid eller tvangsarbeid. Vi skal respektere mangfoldet av individer og deres unike personligheter. Vi skal også realisere støttende miljøer på arbeidsplassen.

3-3. Sørge for sikkerhet og trygghet for kundene

Vi skal forbedre kvaliteten på våre produkter og tjenester, og gjøre oss fortjent til kundenes tillit. I tillegg vil vi sørge for sikkerhet og trygghet for kundene ved å svare oppriktig og raskt på deres meninger og forespørsler.

3-4. Rettferdig konkurranse og transaksjoner

Vi skal utføre transaksjoner på en riktig måte, og delta i rettferdig, gjennomsiktig og fri konkurranse. I tillegg vil vi aldri gi upassende fordeler til offentlige tjenestemenn, politikere eller offentlige organisasjoner.

3-5. Skille mellom personlige anliggender og forretninger

Vi skal utøve et klart skille mellom personlig aktivitet og forretningsaktivitet, og vil ikke utøve upassende bruk av sosial posisjon, autoritet eller status vi eventuelt har.

3-6. Beskyttelse av informasjon

Vi skal opparbeide oss tilstrekkelig forståelse av betydningen av forretningsinformasjon, vi skal beskytte informasjon på riktig måte i henhold til sensitivitet og aldri bruke den på upassende måte.

3-7. Miljøvern

Vi skal opparbeide oss en forståelse av økologisk mangfold og betydningen av å opprettholde og beskytte miljøet. Vi skal, på eget initiativ, engasjere oss i daglige aktiviteter for å hjelpe å beskytte det globale miljøet, og vi skal bidra til å realisere et bærekraftig samfunn.

3-8. Offentliggjøring av bedriftsinformasjon

Vi skal kommunisere aktivt med kunder, aksjeeiere og andre interessenter med formål om å forbedre ledelsens pålitelighet og gjennomsiktighet.

3-9. Opprettholdelse av sosial orden

Vi skal handle bestemt mot samfunnsfiendtlige aktiviteter, og fullstendig unngå forbindelser med samfunnsfiendtlige grupper og individer, og på den måten arbeide for stabilitet og opprettholdelse av sosial orden.

3-10. Sosiale bidrag

Vi skal være gode kommunikatorer og bidra aktivt til samfunnet med det formål å hjelpe å skape et sunnere og mer fremgangsrikt samfunn.

4. Implementering av Code of Conduct

Vi skal sørge for en riktig forståelse av Code of Conduct, og bruke disse retningslinjene i alle situasjoner, både innad og utad i bedriften.

(1) Basert på et vedtak fra styret i CASIO Computer Co., Ltd., gjelder denne Code of Conduct for alle bedrifter i CASIO Group. Den revideres ved behov, og implementeres i driften og ledermiljøene.

(2) Hvis det oppstår vansker med å følge Code of Conduct på grunn av forskjeller i lokal lov eller skikk, skal hver bedrift i konsernet revidere sin egen Code of Conduct basert på godkjennelse fra sitt styre. I slike tilfeller må intensjonene i denne Code of Conduct følges, og slike revideringer må rapporteres til avdelingen som forvalter Code of Conduct.

(3) Konsernledelsen og avdelingslederne skal ta ledelsen i å implementere Code of Conduct, samtidig som de sørger for at den forstås og følges allment i organisasjonen, gjennom veiledning der det er nødvendig.

5. Håndtere brudd

Alle personer som bryter Code of Conduct, skal irettesettes strengt, basert på gjeldende lover, eller på bestemmelser i retningslinjene for ansettelse i CASIO Group.

Innført: 21. oktober 1998
Revidert: 1. juli 2003
Revidert: 3. juni 2008

CASIOs Charter of Creativity er en erklæring om bedriftens engasjement for verden og interne retningslinjer som er utformet for å sikre at alle medlemmer av CASIO Group etterfølger CASIOs motto "kreativitet og bidrag".