Filosofie

Gedragscode van de CASIO Group

Woord vooraf

Van alle medewerkers en directeuren van de CASIO Group*1 wordt verwacht dat zij zich aan de wet en algemene normen en waarden houden, als zij het bedrijfscredo, het creativiteitsmanifest van CASIO en het algemene engagement van CASIO uitdragen. Deze gedragscode bevat richtlijnen om aan deze verwachting te kunnen voldoen.

*1 CASIO Group
CASIO Computer Co., Ltd., diens dochterondernemingen, en gelieerde bedrijven waarin CASIO Computer Co., Ltd., managementrechten heeft


1. Doelstelling

De CASIO Group-gedragscode (hierna, "gedragscode") heeft tot doel ervoor te zorgen dat CASIO bijdraagt aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving en tevens vertrouwen krijgt van onze belanghebbenden,*2 waaronder klanten, aandeelhouders, leveranciers en locale gemeenschappen, door bedrijfsactiviteiten eerlijk en vanuit globaal perspectief uit te voeren en aan onze sociale verantwoordelijkheden te voldoen. Overeenkomstig met deze gedragscode, beloven wij, de werknemers en directeuren van de CASIO Group (hierna, "wij"), ons als vooraanstaande leden van de maatschappij te gedragen, zowel zakelijk als privé.

*2 Belanghebbenden zijn alle mensen die een belang hebben in de bedrijfsactiviteiten van CASIO

2. Basisbeleid

Wij handelen in overeenstemming met het Creativiteitsmanifest van CASIO, waarin het basisbeleid uiteen wordt gezet, om ervoor te zorgen dat het bedrijfscredo "Creativiteit en engagement" wordt nageleefd.

Creativiteitsmanifest van CASIO

Wij hebben creativiteit hoog in het vaandel staan en zorgen ervoor dat onze producten aan universele behoeften voldoen.*3
Wij streven ernaar om de maatschappij van dienst te zijn door onze klanten gelukkig te maken.
Wij onderbouwen onze woorden en daden met betrouwbaarheid en integriteit, en hebben een professionele werkhouding.

*3 Wij willen innovatieve producten maken die iedereen nodig heeft, maar nog nooit eerder zijn geproduceerd. Dit is niet alleen de missie van productontwikkeling, maar ook van alle andere afdelingen van het bedrijf.

3. Gedragscode

3-1. Naleving van de wet en ethiek

Wij, als oprechte leden van de maatschappij, zullen onze dagelijkse werkzaamheden op een acceptabele, ethisch verantwoorde manier uitvoeren,*4 en zullen ons houden aan de wet en aan de algemeen geldende normen en waarden.

*4 Bedrijfsethiek
Met bedrijfsethiek bedoelen wij de principes die ervoor zorgen dat werkzaamheden eerlijk en correct worden uitgevoerd, zodat de sociale verantwoordelijkheden van het bedrijf worden vervuld. Deze principes zijn een voorwaarde voor eerlijk gedrag dat is gebaseerd op de fundamentele waarden van het bedrijf en de maatschappij, waarvan wij onderdeel uitmaken. Zo verdienen wij het vertrouwen en de steun van de maatschappij.


3-2. Naleven van mensenrechten

Wij leven fundamentele mensenrechten na, en zullen ons niet inlaten met enige vorm van discriminatie. Wij streven ernaar iedereen een gelijke kans te geven en zullen dus geen enkele vorm van kinder- of dwangarbeid gebruiken of toestaan. Wij respecteren individuele diversiteit en unieke persoonlijkheden. Wij zorgen er tevens voor dat onze medewerkers in een stimulerende omgeving kunnen werken.

3-3. Veiligheid en klanttevredenheid

Wij zullen de kwaliteit van onze producten en diensten verbeteren en het vertrouwen van onze klanten winnen. Daarnaast zullen wij de klanttevredenheid vergroten door zorgvuldig en snel op hun meningen en verzoeken te reageren.

3-4. Eerlijke concurrentie en handel

Wij zullen correct handelen en op een eerlijke, transparante en vrije manier concurreren. Daarnaast zullen overheidsmedewerkers, politici of overheidsinstellingen geen ongepast voordeel van ons ontvangen.

3-5. Scheiding van werk en privéleven

Wij zullen werk en privéleven uitsluitend gescheiden houden, en zullen geen misbruik maken van onze sociale positie of autoriteit.

3-6. Informatiebescherming

Wij begrijpen het belang van bedrijfsinformatie, en zullen gevoelige informatie beschermen en er nooit onrechtmatig gebruik van maken.

3-7. Milieubescherming

Wij willen meer leren over ecologische diversiteit en het belang van het behouden en beschermen van het milieu. Wij zullen op eigen initiatief actief deelnemen aan dagelijkse activiteiten die het milieu helpen te beschermen, en zullen bijdragen aan het realiseren van een duurzame maatschappij.

3-8. Openbaarmaken van bedrijfsinformatie

Wij willen zorgen voor een actief contact met onze klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden, zodat het management sterker en transparanter wordt.

3-9. Behoud van sociale maatschappij

Wij streven naar een stabiele en sociale maatschappij en distantiëren ons van activiteiten en groepen die hiervoor een bedreiging vormen.

3-10. Sociale bijdrage

Wij willen zorgen voor een gezondere en meer welvarende maatschappij, door goed te communiceren en actief bij te dragen aan de maatschappij.

4. Implementatie van de gedragscode

Wij willen ons ervan verzekeren dat de gedragscode goed wordt begrepen en dat deze in elke situatie wordt toegepast, zowel binnen als buiten het bedrijf.

(1) Deze gedragscode is gebaseerd op een resolutie van de raad van bestuur van CASIO Computer Co., Ltd., en heeft betrekking op alle bedrijven binnen de CASIO Group. De code wordt indien noodzakelijk herzien en toepasselijk gemaakt voor de bedrijfsomgeving.

(2) Indien delen van deze gedragscode moeilijk zijn toe te passen binnen lokale wetten of gewoonten, dan kan elk bedrijf de eigen gedragscode herzien als dit ook door de raad van bestuur wordt goedgekeurd. In zo'n geval moet wel in de geest van de gedragscode worden gehandeld, en herzieningen moeten worden gemeld aan de afdeling die de gedragscode beheert.

(3) De leidinggevenden en afdelingsmanagers nemen het voortouw in het implementeren van de gedragscode, en behoren ervoor te zorgen dat deze binnen de organisatie algemeen wordt begrepen en opgevolgd, en waar nodig de werknemers te begeleiden.

5. Aanpak van overtredingen

Iemand die de gedragscode overtreedt, krijgt een berisping, op basis van de relevante wet of bepaling uit het voorschrift voor werknemers van het desbetreffende bedrijf binnen de CASIO Group.

Vastgesteld: 21 oktober 1998
Herzien: 1 juli 2003
Herzien: 3 Juni 2008

In CASIO's creativiteitsmanifest wordt de toewijding van het bedrijf aan de wereld uitgelegd. Het is tevens een interne richtlijn die er voor moet zorgen dat elk lid van de CASIO Group het bedrijfscredo "creativiteit en engagement" aanhangt.